• 55925729 - 77574670 - 22890428 - 88742720 - 88174757 - 33096480 - 33096457 - 55925729 - 46042483 - 46042487
رتبه بندی

رتبه بندی (7)

پنج شنبه, 24 -2669 ساعت 07:47

اخذ رتبه انبوه سازان

نوشته شده توسط

ثبت پایتخت:دستورالعمل تشخیص صلاحیت، تعیین پایه و صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان

به استناد مواد 1،2،4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 مجلس شورای اسلامی و مواد 2،6،7 و بند پ ماده 25 تصویب نامه شماره 123038/ت 1511 ه مورخ   1/11/75 هیات وزیران در خصوص سیاست ها و خط مشی های سازماندهی،حمایت ونظارت بر بازار تولید وعرصه مسکن وردیف های 4و5 بند ج ماده 30 قانون 5 ساله برنامه چهارم،دستور العمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان به شرح زیر ابلاغ می گردد:

 

ماده 1-تعریف سازنده انبوه مسکن وساختمان: به اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاق می شود که توانمندی مدیریت و مسئولیت پدیدآوری طرح ها،توانمندی تامین وجذب سرمایه،مدیریت تولید و عرضه مسکن و ساختمان را با استفاده از فناوری های نوین صنعت ساختمان و در چارچوب مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین مربوط داشته و پروانه اشتغال به کار مطابق ضوابط این دستورالعمل را از وزارت مسکن و شهرسازی دریافت کرده باشند.

 

ماده2 -شرایط احراز و تعیین حدود صلاحیت و پایه سازندگان حقوقی انبوه مسکن وساختمان

2-1-شرایط احراز صلاحیت اشخاص حقوقی بر اساس عوامل زیر به شرح جدول شماره (1) تعیین می گردد:

 

2-1-1- تحصیلات مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره و شرکای شرکت .

2-1-2- سوابق حرفه ای شخص حقوقی و اعضاء هیات مدیره.

2-1-3- توان مالی،توانمندی مدیریت تامین و جذب سرمایه .

2-1-4- مطلوبیت کارهای مدیرت شده و عملکرد موفق در کارهای قبلی.

2-1-5- ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی ،ارائه آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی کشور و داشتن اساسنامه که انجام یکی یا برخی یا تمامی خدمات موضوع ماده 1 این دستوالعمل در آن قید شده باشد.

 

امتیاز تحصیلی برای دارندگان مدرک تحصیلی در یکی از رشته های هفت گانه مهندسی مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با ضریب دو محاسبه می شود.

 

– شاخص های ارزیابی توان مالی و توانمندی تامین و جذب سرمایه

– سرمایه غیر نقدی شرکت یا سهام داران به ازای هر یک میلیارد ریال _ 2نمره _ دریافت تسهیلات واعتبار بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال _ 1نمره _ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای هر یک میلیارد ریال _ 1نمره  _ استفاده ازفایناس جذب یا سرمایه گذاری به ازای هر یک میلیارد ریال _ 1نمره _ ارائه ضمانت نامه بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال _1نمره _ میزان سرمایه گذاری های قبلی مشروط به روشن بودن وضعیت استرداد تسهیلات و اعتبار بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال _ 3نمره

ارزیابی مطلوبیت کارهای مدیرت شده و عملکرد موفق در کارهای قبلی _رعایت مقررات ملی ساختمان بر اساس تایید دستگاه نظارت یا دستگاه ذیربط تا 10نمره _حسب مورد ارائه گواهی عدم خلاف یا پایان کار و یا مدرک مستند مبنی بر انجام تعهدات تا 10 نمره _

اجرای ساختمان و انجام تعهدات در موعد پیش بینی شده در 10 نمره قرار دادهای مرتبط یا تاخیر غیر مجاز کمتر ازیک چهارم مدت مقرر_ باز پرداخت به موقع تسهیلات بانکی با ترتیب بازپرداخت آن با توجه به تآخیرات مجاز تا 20 نمره استفاده ازفناوری های نوین صنعت ساختمان(رعایت سبک سازی،بهینه سازی ومصرف انرژی و…) تا 20 نمره

 

2-2 تعیین پایه و حدود صلاحیت سازندگان حقوقی انبوه مسکن وساختمان :

پایه سازندگان حقوقی بر اساس نتایج حاصله از ارزیابی جدول شماره 1 تعیین و پروانه اشتغال به کار سازندگان حقوقی انبوه مسکن و ساختمان در چهار پایه 1،2،3 و ارشد صادر می شود وحداقل امتیاز لازم برای احراز پایه 1،2،3 و ارشد به ترتیب 30 ،45 ،65 ،85 با بالا و اعتبار پروانه های صادره سه سال است. هرگونه تغییر در اعضاء هیات مدیره یا مدیران شرکت می بایست ظرف مدت 15 روز به دبیر خانه کتبا اطلاع داده شود.حوزه فعالیت سازندگان حقوقی با پایه 3 استان صادر کننده پروانه و در پایه های حقوقی 1،2 و ارشد سراسر کشور است تبصره یک:بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به موجب اساسنامه قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 21/10/66 در انجام وظایف قانون خود نیاز به احراز صلاحیت موضوع این ماده ندارد.

 

ماده 3- شرایط احراز و تعیین حدود صلاحیت و پایه سازندگان حقیقی انبوه مسکن و ساختمان.

3-1- شرایط احراز صلاحیت با توجه به پروانه اشتغال به کار ،سابقه حرفه ای، توان مالی،مدیریت منابع مالی، مطلوبیت کارهای مدیریت شده و عملکرد موفق تعیین می شود سازنده حقیقی الزاماً باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ،کاردانی ویا تجربی در یکی از رشته های مندرج در قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان باشد. ارزیابی صلاحیت اشخاص حقیقی نیز برابر امتیازات جدول شماره (1) تعیین می شود. وصرفاً برای تعیین امتیاز ستون مربوط به مدرک تحصیلی از جدول شماره (2) استفاده می شود.

3-2 سازنده حقیقی برای احراز شرایط لازم جهت اخذ پروانه اشتغال موضوع این دستورالعمل باید حداقل 50 درصد امتیازات مربوط به پایه اشخاص حقوقی را کسب کند ودر هر حال به سازنده حقیقی انبوه مسکن و ساختمان پروانه اشتغال در پایه 3 تعلق می گیرد.

3-3-حدود صلاحیت سازنده حقیقی،مدیریت حداکثر 20 واحد مسکونی  و یا 3000 مترمربع زیر بنا هرنوع واحد ساختمانی در هر برش زمانی بر اساس سایر ضوابط این دستورالعمل می باشد.

3-4- حوزه فعالیت اشخاص حقیقی،استان صادر کننده پروانه است.

 

ماده 4-صلاحیت و ظرفیت طراحی یا اجرا یا طرح وساخت: سازندگان انبوه مسکن وساختمان بصورت حقیقی ویا حقوقی برای فعالیت در زمینه طراحی یا اجرا یا طرح وساخت بایستی از اشخاص حقیقی یا حقوقی تعریف شده دارای صلاحیت مطابق قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان وآئین نامه اجرایی آن استفاده کنند ودر مواردی که بخواهند راسا درزمینه های فوق فعالیت نمایند می بایست صلاحیت مضاعف را در چارچوب ضوابط قانون مذکور دریافت نمایند.لیکن درصورتی که دارندگان پروانه صلاحیت مضاعف بخواهند در یک دوره یا مقطع زمانی بیش از میزان ظرفیتی که وفق مقررات مربوط تعیین شده،خدمات طراحی یا اجرا یا طرح وساخت ارائه دهند می توانند با اخذ و ارائه ضمانت نامه ویا بیمه نامه مسئولیت وکیفیت خدمات مهندسی به میزانی که توسط موسسات ضمانت کننده یا شرکتهای بیمه گر تقبل وتضمین شده است اقدام کنند.

 

ماده 5-فرآیند گردش کارصدورپروانه اشتغال ،تشخیص صلاحیت و تعیین پایه سازندگان انبوه مسکن وساختمان:

5-1- مراجعه متقاضی به دبیر خانه کمیته و دریافت لیست مدارک لازم:

5-2- تکمیل وارائه مدارک به دبیرخانه.

5-3- دبیرخانه پس از بررسی مدارک متقاضی موارد را به کمیته تشخیص صلاحیت ارائه می نماید.

5-4- کمیته تشخیص صلاحیت موظف است ظرف مدت 15روز نسبت به بررسی مدارک در خصوص تشخیص صلاحیت وتعیین پایه متقاضی اعلام کند و درهرصورت ظرف مدت یک ماه نسبت به تکمیل وارسال مدارک لازم برای صدور پروانه اشتغال به کار به سازمان مسکن وشهرسازی استان اقدام کند.

5-5- دبیرخانه کمیته درمحل انجمن صنفی انبوه سازان مسکن وساختمان(سازندگان انبوه مسکن و ساختمان) استقرار دارد.

5-6- کمیته تشخیص صلاحیت متشکل ازرئیس سازمان مسکن وشهرسازی استان(رئیس کمیته)،رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان(سازندگان انبوه مسکن وساختمان)،رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، رئیس کانون کاردانهای فنی وساختمان استان ویک نفرازانجمن صنفی انبوه سازان(به عنوان دبیر کمیته) ودو نفر صاحب نظر به انتخاب کمیته.

5-7- مرجع استیناف متشکل ازنمایندگان وزارت مسکن وشهرسازی ،سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و هیات مدیره سازندگان انبوه مسکن وساختمان وهیات مدیره سازندگان انبوه مسکن وساختمان کشور می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تشخیص صلاحیت و اخذ پروانه انبوه سازی

 

1) مدارک تحصیلی اعصاء هیئت مدیره ، مدیرعامل و شرکا

2) روزنامه رسمی شرکت و اساسنامه

3) ارائه مستندات مبنی بر میزان سرمایه غیر نقدی شرکت یا سهامداران

4) ارائه مستندات مبنی بر تسهیلات و اعتبارات بانکی

5) ارائه مستندات مبنی بر مشارکت در ساخت پروژه ها

6) ارائه مستندات مبنی بر تعیین تکلیف تسهیلات بانکی

7) ارائه مستندات مبنی بر کیفیت پروژه‌های اجرا شده توسط دستگاه نظارت شامل رعایت مقررات ملی و استفاده از فناوریهای نوین صنعت ساختمان (سبک سازی – بهینه سازی مصرف سوخت و….)

8) ارائه مستندات مبنی به اجرای بموقع پروژه‌های اجرا شده.

9) ارائه پروانه اشتغال به کار مجریان ساختمانی شخص حقوقی(برای اخذ پروانه مضاعف)

 

توضیح : کپی کلیه مدارک در دادگستری و یا دفتر اسناد رسمی برابر با اصل شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره در خصوص رتبه بندی انبوه سازان با شرکت ثبت پایتخت تماس بگیرید.

پنج شنبه, 24 -2669 ساعت 07:45

اخذ رتبه انفورماتیک

نوشته شده توسط

 ثبت پایتخت:شورای عالی انفورماتیک به منظور توسعه پویایی شرکتهای انفورماتیکی و گسترش فناوری‌های انفورماتیکی و ایجاد امکان توزیع کار و قراردادها، شرکتهای انفورماتیکی را براساس آیین‌نامه زیر، احراز صلاحیت و طبقه‌بندی می‌نماید.

 

ماده 1: شرایط کلی شرکتهایی به عنوان شرکتهای انفورماتیکی احراز صلاحیت و رتبه‌بندی می‌گردند که:

اساسنامه آنها در ارتباط مستقیم با فعالیت‌های انفورماتیکی باشد.

دارای مدیرعامل تمام وقت با مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در رشته‌های مرتبط ونیزحداقل دونفرکارشناس تمام وقت باشند.

تبصره: برای مدیران عاملی که حائز این شرط نیستند، با تشخیص دبیرخانه شورا عمل خواهد شد.

فرم خوداظهاری فهرست تفصیلی احراز صلاحیت را تکمیل نموده باشند.

اظهارنامه مالیاتی سال قبل وبرگ قطعی سال قبل از آن را که تمام صفحات آن ممهور به مهر حوزه مالیاتی زیربط سازمان امور مالیاتی رسیده باشد، ارائه کرده باشند

دبیرخانه شورا ساز و کار مناسب اجرای این آیین نامه را به گونه‌ای فراهم خواهد که دریافت و تایید مدارک به طور غیرمتمرکز در سراسر کشور و احراز صلاحیت و رتبه بندی در اسرع وقت به صورت الکترونیک و متمرکز در دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک صورت پذیرد.

 

ماده 2: روش اجرا

ملاک‌های ارزیابی

نیروی انسانی، درآمد و رضایت مشتریان سه عامل اصلی ارزیابی شرکتها می‌باشد.

تبصره 1: دبیرخانه شورا با انجام پروژه‌ای، شیوه تبدیل رضایت مشتریان به ملاک‌های کمی را تبدیل می‌نماید.

تبصره 2: تا مشخص شدن ملاک‌های کمی ارزیابی رضایت مشتری، دو عامل نیروی انسانی و درآمد مبنای محاسبه می‌باشد.

سهم عامل نیروی انسانی 80 درصد و عامل درآمد 20 درصد از امتیاز کل شرکت می‌باشد.

 

محاسبه عامل درآمد

میزان درآمد مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه‌های مالیاتی یا برگه قطعی مالیاتی شرکتها ملاک محاسبه عامل درآمد می‌باشد.

میانگین دو سال آخر فعالیت ملاک ارزیابی است.

 

برای شرکتهای با فعالیت کمتر از دو سال، اظهارنامه مالیاتی یا برگ قطعی سال فعالیت ملاک ارزیابی است.

درآمد حاصل از صادرات موضوع مواد قانونی بند الف و ب ماده 141 و بند ب ماده 113 برنامه توسعه مندرج در جدول شماره الف-2 اظهارنامه های دو سال مورد بررسی به درآمد مشمول مالیات اضافه می گردد.

 

محاسبه عامل نیروی انسانی:

میزان حقوق و دستمزد اظهار شده در جدول مربوط به حقوق و دستمزد پرداختی اظهارنامه مالیاتی (جدول 14) ملاک سنجش عامل نیروی انسانی شرکتها است.

شرکتهایی که به هر دلیل نتوانند اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایند، مجموع حقوق و دستمزد مشمول و غیرمشمول مندرج در لیست بیمه طی یک سال ملاک ارزیابی است. تبصره: برای شرکتهای با سابقه کار کمتر از یک سال، ارائه حداقل سه لیست ماهانه بیمه تامین اجتماعی ممهور شده به مهر سازمان تامین اجتماعی، مبنای ارزیابی می‌باشد.

 

محاسبه امتیاز کل:

امتیاز هر شرکت از محاسبه فرمول زیر به دست می آید: (ارقام به میلیون ریال می‌باشد) حقوق پرداختی * 6/1 +

 

درآمد مشمول مالیات * 4/0 = y

(برگرفته از بند 3)

(برگرفته از بند 2)

 

ماده 3: انتقال امتیاز

شرکتهایی که بیش از دو سوم از مالکیت شرکت دیگری را در اختیار دارند می‌توانند با ارسال نامه‌ای درآمد مشمول مالیات و حقوق پرسنل شرکت تابعه را به میزان درآمد و حقوق‌های پرداختی خود اضافه نمایند. سایر شرکتها به شرطی می‌توانند امتیاز خود را به شرکت دیگری منتقل نمایند که صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت مبنی بر موافقت اکثریت سهامداران با انتقال، ضمیمه درخواست باشد.

شرکتهایی که امتیاز خود را به شرکت دیگری انتقال می‌دهند، رتبه‌بندی مستقل دریافت نکرده و امتیاز آنها به امتیاز شرکتهای مادر منتقل میشود. این شرکتها نمی‌توانند در هیچ مناقصه ای به طور مستقل شرکت نموده و قرارداد دولتی منعقد نمایند.

 

ماده 4: وزن هر رشته از مجموع فعالیت های یک شرکت شرکتها همزمان با ارائه مدارک مربوط به محاسبه امتیاز خود، فرم خوداظهاری مربوط به فهرست تفصیلی فعالیت شرکتها را ارائه می‌نمایند. امتیاز هر رشته فعالیت شرکت از ضرب امتیاز کل شرکت در سهم فعالیت اظهار شده در فرم خوداظهاری محاسبه می‌گردد. شرکتها مجازند در هر دوره یکساله نسبت به سال قبل خود، در ارائه فرم خوداظهاری لیست پیوست ـ طبق جدول زیر ـ امتیازات خود را به رشته های دیگر انتقال دهند.

 

 

ردیف

 

امتیاز

 

درصد تغییر

 

1

 

تا 149

 

30 درصد

 

2

 

تا 499

 

25 درصد

 

3

 

تا 1999

 

20 درصد

 

4

 

تا 4999

 

15 درصد

 

5

 

تا 9999

 

15 درصد

 

6

 

بالای 10000

 

10 درصد

 

ماده 5: گروه بندی امتیازات امتیازات شرکتها در هر رشته براساس جدول زیر تبدیل به رتبه می شود. در برگهای احراز صلاحیت و رتبه بندی فقط شرکتها در هر رشته اعلام و از ارائه امتیاز و یا رتبه کلی به شرکت خودداری خواهد شد.

 

 

رتبه

 

میزان امتیاز

 

1

 

1000

 

<=

 

2

 

5000

 

<=

 

=>

 

9999

 

3

 

2000

 

<=

 

=>

 

4999

 

 

4

 

500

 

<=

 

=>

 

1999

 

 

5

 

150

 

 

 

<=

 

=>

 

499

 

 

6

 

50

 

<=

 

=>

 

149

 

 

7

 

شرکت های نوپا

 

ماده 6: ضوابط شرکتهای تازه تاسیس

شرکتهای تازه تاسیس انفورماتیکی به شرکتهایی می گویند که هنوز یک سال مالی از زمان تاسیس ویا فعالیت آنها نگذشته باشد وقادربه ارائه اظهارنامه مالیاتی نباشند.این شرکتها با داشتن شرایط زیر میتوانند درخواست احراز صلاحیت موقت نمایند.

اساسنامه آنها در ارتباط مستقیم با فعالیتهای انفورماتیکی باشد.

درخواست ارزیابی برای حداکثر دو رشته فهرست تفصیلی فعالیت را ارائه نمایند.

حداقل یک لیست بیمه ماهانه که در آن حداقل سه نیروی تمام وقت مشتمل بر مدیرعامل و دو کارشناس مشغول به کار باشند را ارائه نمایند..

مدیرعامل شرکت دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس باشد.

 

به این شرکتها برگه احراز صلاحیت موقت با دوره اعتبار یک سال داده خواهد شد.

 

ماده 7: صدور برگه احراز صلاحیت و رتبه‌بندی

ضوابط دوره انتقالدوره انتقال به دوره زمانی مابین تصویب طرح جدید تا ابلاغ نهایی آن برای اجرا، دوره انتقال گفته می‌شود.در این دوره شرکتهایی که اعتبار مجوز قبلی آنها به اتمام رسیده و یا بخواهند براساس طرح جدید رتبه‌بندی شوند، با ارائه مدارک زیر احراز صلاحیت و رتبه‌بندی می‌شوند.

ارائه مجوز قبلی احراز صلاحیت و رتبه‌بندی (در صورت وجود اعتبار).

ارائه اظهارنامه (یا برگه قطعمالیاتی) دو سال متوالی.

ارائه لیست بیمه ماهیانه سال آخر تایید شده توسط سازمان تامین اجتماعی، در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی.

تکمیل فرم فهرست تفصیلی فعالیت.

ارائه، روزنامه رسمی تاسیس وتغییرات بعدی آن درصورت وجود.

 

ماده 8: صدور برگه احراز صلاحیت دبیرخانه شورا (یا نماینده آن) پس از تطبیق مدارک ارائه شده با اطلاعات وارد شده، مجوز احراز صلاحیت و رتبه‌بندی جدید را درکوتاه ترین زمان صادر کند.

مجوز احراز صلاحیت و رتبه‌بندی جدید براساس رشته‌های فهرست تفصیلی (پیوست شماره3) تنظیم، اعتبار و رتبه شرکت در هر یک از آنها به تفکیک درمجوز درج می‌گردد. به‌گونه‌ای که در این مجوز از صدور یک امتیاز یا رتبه کلی خودداری می‌گردد.

 

ماده 9: به ازای یک رتبه معین درهررشته فعالیت که شرکت درآنها رتبهای دریافت می کند، مبلغی برحسب میلیارد ریال درج می شود.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره در خصوص رتبه شرکت های انفورماتیک با ثبت پایتخت تماس بگیرید.

پنج شنبه, 24 -2669 ساعت 07:43

اخذ رتبه پیمانکاری

نوشته شده توسط

در تاریخ 81/12/11 هیات وزیران وقت با تصویب آئین نامه ای مبنی بر چگونگی صدور و اخذ رتبه پیمانکاران و ابلاغ آن به کمیته فنی تشخیص صلاحیت , قوانین صدور برگه تشخیص صلاحیت پیمانکاران متحول گردید. پیرو آئین نامه مذکور چنانچه یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی بخواهد در مناقصات پیمانکاری سراسر کشور شرکت نماید می بایست از سازمان برنامه و بودجه کشور یا استان, موفق به اخذ صلاحیت پیمانکار شود. از آن جا که سازمان مذکور در سال 1386 منحل اعلام گردید , تمامی مراحل صدور رتبه های پایه ی 5 و 4 و 3 به استانداری ها, معاونت فنی و عمرانی و صدور رتبه های  1و2 به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری واگذار گردید.

شرکت هایی که درخواست تشخیص صلاحیت خود را به همراه مدارک مورد نیاز به معاونت فنی و عمرانی استانداری ها و یا معاونت راهبردی اعلام می دارند, پس از طی مراحل بررسی و تشخیص مجوز خود را دریافت و می توانند در تمام مناقصات پیمانکاری بسته به میزان ظرفیت خالی شرکت خود شرکت نمایند.

مراحل اخذ رتبه پیمانکار را بطور خلاصه در زیر می آوریم:

1) دریافت پوشه مخصوص تشخیص صلاحیت  از انجمن های صنفی پیمانکاران

2) تحویل درخواست رتبه مورد تقاضا, مخاطب این نامه که در سربرگ شرکت می باشد باید معاونت فنی عمرانی استانداری محل ثبت شرکت باشد.

(چنانچه یک شرکت در تهران ثبت شده است نمی تواند در سمنان یا هر شهر دیگری درخواست تشخیص صلاحیت کند. هر شرکت در همان شهری که ثبت شده است می تواند در خصوص تشخیص صلاحیت خود اقدام کند).

 

3- ارائه مدارک شرکت شامل روزنامه تاسیس شرکت, اساسنامه, تقاضانامه و شرکت نامه یا اظهارنامه ثبت شرکت

4- ارائه مدارک شناسایی تمام سهامداران و امضای هیئت مدیره شرکت شامل کپی از شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت.

5- ارائه اسناد محل شرکت شامل اجاره نامه یا کپی سند مالکیت

6- ارائه کد اقتصادی شرکت

7- ارائه مدارک مهندسین شرکت شامل دو نفر مهندس با 3 سال سابقه بیمه که میزان سابقه مهندسین شرکت هرچه بالاتر باشد امتیاز مهندسین شرکت افزایش یافته و در موقعی که شرکت جهت تشخیص صلاحیت پایه 4و یا بالاتر اقدام میکند نیاز کمتری نسبت به تامین امتیاز پرسنلی یا هیئت مدیره شرکت می باشد.

 

در صورتی که درخواست جهت اخذ رتبه 4 و 3 و 2 و 1 انجام می شود در کنار 7 مورد فوق 2 مورد دیگر نیز می بایست قرار گیرد که شامل:

1- ارائه کپی قراردادها و مفاصاحساب آنها

 

2- ارائه آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت (رونوشت برابر اصل)

پس از تکمیل مدارک فوق و ارائه آن به معاونت مربوطه حدود 45 روز زمان لازم است تا مراحل بررسی و کارشناسی و صدور صلاحیت به پایان برسد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره در خصوص اخذ رتبه پیمانکاری با شرکت ثبت پایتخت تماس بگیرید.

پنج شنبه, 24 -2669 ساعت 07:40

اخذ رتبه طرح و ساختEPC

نوشته شده توسط

برای اجرای هر پروژه باید توان شرکت های دارنده گواهی صلاحیت طبق آیین نامه ارجاع کار ارزیابی شود.

بخشی از فرآیند ارجاع کار به پیمانکاران برای اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت است که در ارتباط با پروژه مورد نظر طی آن اجرای کار پیمانکاران دارنده گواهی صلاحیت بر اساس آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طراحی و ساخت صنعتی به وسیله دستگاه اجرایی بررسی شده و حائزان شرایط برای دعوت به ارائه پیشنهاد تعیین می شوند.

این نوع پیمانکاران فعالیت های مورد نیاز پرونده را در بخش های مختلف مهندسی، تدارکات، ساختمان و نصب و راه اندازی به عهده دارد.

مدت اعتبار این رتبه چهار سال میباشد.

مهندسین بخش های تدارکات و مهندسی و بخش نصب و راه اندازی و کنترل کیفیت باید طبق جدول های شماره ۴ و ۵ آیین نامه باشند.

 

رتبه طرح و ساخت غیر صنعتی

تقسیم بندی تخصص ها و رشته های کاری پیمانکاران طرح و ساخت:

۱- رشته ساختمان:

 

1-1 آموزشی ورزشی بهداشتی

۱-۲ مسکونی تجاری اداری

۱-۳ معماری داخلی

 

۱-۴ نوسازی بافت های فرسوده

۱-۵ مقاوم سازی

۲- رشته آب

۳- رشته راه

۴- رشته کشاورزی

۵- اثار تاریخی و فرهنگی

 

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره در خصوص رتبه طرح و ساخت EPC با شرکت ثبت پایتخت تماس بگیرید.

یکشنبه, 12 ارديبهشت 775 ساعت 14:06

اخذ کارت پیمانکاری شهرداری

نوشته شده توسط

از سال 1387 تا کنون اقدامات مفیدی صورت گرفته که در پی آن تصمیم بر آن شد تا جهت افزایش توان فنی و اجرایی و ارتقا کمی و کیفی پیمانکاران عمرانی شهرداری تهران در حوزه معاونت فنی و عمرانی تحول ایجاد شده است ، در این راستا جایگاهی با عنوان امور پیمانکاران فنی و عمرانی شهرداری تهران مستقر در اداره کل هماهنگی مناطق و سازمان ها تشکیل گردیده و پیمانکاران پس از اخذ رتبه ی پیمانکاران از معاونت عمرانی استانداری می بایست با ثبت نام در امور پیمانکاران فنی و عمرانی جهت دریافت این کارت اقدام نمایند. دریافت این کارت به نشانه ی شناسایی و انسجام پیمانکاران می باشد.

جهت ثبت نام و دریافت کارت پیمانکاری اطلاعات زیر مورد نیاز است:
مشخصات
مشخصات و سابقه مدیر عامل
سوابق کاری شرکت
مشخصات پرسنل شرکت
امکانات جانبی شرکت
تجهیزات و ماشین آلات شرکت

رتبه شرکت از معاونت فنی و عمرانی استانداری

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره در خصوص اخذ کارت پیمانکاری شهرداری با شرکت ثبت پایتخت تماس بگیرید.

پنج شنبه, 24 -2669 ساعت 07:33

اخذ رتبه پیمانکاری

نوشته شده توسط

رتبه مشاور چیست؟

مدرکی است که براساس مقررات آئین نامه به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان برای ارائه خدمات مشاور صادر می شود.

رتبه مشاور شامل پانزده مورد می باشد.

۱-مطالعات امکان سنجی طرح ،شامل: شناسایی ، توجیه فنی، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی و بطور کلی فعالیتهای که منجربه پذیرش و یا رد طرح می شود

۲-مطالعات بنیادی، کاربردی و توسعه ای

۳-مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی

۴-تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی

۵-طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی

۶-کنترل مهندسی

۷-نظارت بر اجرای طرح، نصب و بهره برداری

 

 ۸-برنامه ریزی و کنترل پروژه

۹-خدمات مهندسی ارزش

۱۰-طراحی و پیاده سازی نظام های کیفیت

۱۱-خدمات مدیریت و مدیریت طرح

۱۲-خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی

۱۳-پایش و ارزشیابی طرح ها

۱۴-خدمات مطالعات آماری

 

خدمات جنبی رتبه مشاور در گروه های زیر است:

۱-گروه معماری و شهرسازی

۲-گروه راه و ترابری

 

۳-گروه آب

۴-گروه کشاورزی

۵-گروه انرژی

۶-گروه پست و مخابرات

۷-گروه صنعت

۸-گروه معدن

۹-گروه نفت و گاز

۱۰-گروه مطالعات آماری

۱۱-گروه میراث فرهنگی

۱۲-خدمات مدیریت

 

۱۳-گروه خدمات برنامه ریزی و اقتصاد

 

پایه های مربوط به گروه شهرسازی و معماری

۱-مقاوم سازی

۲-طراحی و شهری

۳-ساماندهی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی

۴-معماری داخلی

۵-ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی

۶-ساختمانهای آموزشی، ورزشی بهداشتی و درمانی

۷-شهرسازی

 

پایه های مربوط به گروه راه و ترابری

 

۱-مقاوم سازی

۲-ترافیک و حمل و نقل

۳-بندرسازی و سازه های دریایی

۴-فرودگاهها

۵-راه آهن

۶-راهسازی

پایه های مربوط به گروه آب:

۱-مقاوم سازی

۲-حفاظت و مهندسی رودخانه

۳-تاسیسات آب و فاضلاب

 

۴-شبکه های آبیاری و زهکشی

۵-سدسازی

 

پایه مربوط به مطالعات کشاورزی:

۱-گلخانه و مجتمع های گلخانه ای

۲-فضای سبز

۳-شیلات و آبزیان

۴-کشاورزی و منابع طبیعی و دامپروری

 

پایه مربوط به گروه انرژی:

۱-انرژی تجدید پذیر

۲-بهینه سازی انرژی

 

۳-مقاوم سازی

(۴انرژی هسته ای

(۵دیسپا چینگ و مخابرات نیرو

(۶تولید و توزیع و انتقال نیرو

پایه مربوط به گروه پست و مخابرات:

(۱مقاوم سازی

(۲انتقال

(۳سونیپنگ مخابراتی

(۴مطالعات طرح های

(۵تجهیزات پستی مکانیزه

پایه مربوط به گروه صنعت:

 

۱-قاوم سازی

۲-صنایع کانیهای غیر فلزی

۳-صنایع فلزات اساسی

۴-صنایع حمل و نقل

۵-صنایع سلولزی

۶-صنایع برق

 

پایه مربوط به گروه معدن:

۱-کانه آرایی و فرآوری مواد

۲-آماده سازی و بهره برداری معادن

۳-پی چوبی و اکتشاف معادن

 

پایه مربوط به گروه نفت و گاز:

۱-مقاوم سازی

۲-شبکه توزیع ایستگاههای کاهش فشار گاز

۳-تاسیسات بالادستی روزمینی

 

 ۴-خطوط انتقال نفت و گاز

۵-واحدهای پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی

۶-مطالعات اکتشاف و استخراج نفت و گاز

 

پایه مربوط به گروه مطالعات آماری:

۱-خدمات

۲-کشاورزی

۳-اقتصادی

 

پایه مربوط به گروه میراث فرهنگی:

۱-مقاوم سازی

۲-مرمت و احیاء

 

۳-معرفی

۴-پژوهشهای فرهنگی

 

پایه مربوط به گروه خدمات مدیریت:

۱-مدیریت تولید

۲-مدیریت منابع انسانی

۳-مدیریت بازاریابی

۴-مدیریت مالی

۵-مدیریت عمومی

 

پایه مربوط به گروه خدمات برنامه ریزی و اقتصاد

۱-خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی

 

 ۲-خدمات اقتصادی

* در شرکتهای مشاور رتبه بندی علاوه بر اعضاء هیئت مدیره سهامداران یا کارمندان شرکت به شرط ماندگاری حداقل ۲ سال به بالا امتیاز آور خواهند بود.

* در شرکتهای مشاور تجربه کارهای انجام شده به ازای هر ۱۰ میلیون ریال ۱ امتیاز است.

* در شرکتهای مشاور ساختار مدیریتی امتیاز می آورد.

* در شرکتهای مشاور امکانات پشتیبانی امتیاز می آورد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره در خصوص اخذ رتبه مشاور با ثبت پایتخت تماس بگیرید.

پنج شنبه, 24 -2669 ساعت 07:31

مدارک ثبت شرکت

نوشته شده توسط

 ثبت پایتخت آماده ارائه خدمات مشاوره به شرکت های رتبه دار می باشد.

شما می توانید در صورت بروز هرگونه سوال، ایراد یا ابهام در روند کاری و یا حقوقی شرکت خود با متخصصان و وکلای شرکت ثبت پایتخت مشورت کنید.

شرکت های رتبه دار می توانند به صورت حضوری و یا با ارتباط تلفنی از اطلاعات دقیق و به روز آیین نامه ها، بخشنامه ها و … مطلع شوند. این امر توسط وکلا و کارشناسان مجرب و متخصص ثبت پایتخت  و به صورت رایگان صورت می گیرد.

کافیست با ثبت پایتخت تماس بگیرید.

تمامی حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به ثبت پایتخت می باشد . 

طراحی سایت و سئو : وب نگاران پارسه